ViOlympic

Phép cộng, Phép Trừ & Phép Nhân
Số Thập Phân

Trang này cho phép bạn tự tạo bài tập phép cộng, phép trừ & phép nhân số thập phân theo hàng ngang và cột dọc để in ra giấy dùng để luyện tập ở nhà.

Lưu ý: dấu thập phân ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân sẽ được biểu thị bằng dấu chấm (.) theo chuẩn Anh-Mỹ.

Xem thêm các bài tập phép cộng, phép trừ & phép nhân theo hàng ngang và cột dọc dành cho học sinh lớp 2,3,4,5.

Số thứ nhất Nhỏ nhất:
Lớn nhất:
Phép toán
Vị trí thập phân
Số thứ hai Nhỏ nhất:
Lớn nhất:
     Cột & Hàng


8.58
 + 6.75
15.33
8.26
 + 5.44
13.70
2.63
 - 1.73
0.90
2.80
 + 2.85
5.65
9.39
 + 3.31
12.70
6.47
 + 1.72
8.19
4.57
 + 9.99
14.56
1.87
 + 3.27
5.14
7.18
 - 6.29
0.89
7.11
 + 5.10
12.21
8.50
 - 1.41
7.09
9.98
 - 6.62
3.36
2.85
 + 4.71
7.56
4.18
 + 5.12
9.30
6.43
 - 1.18
5.25
3.90
 + 6.41
10.31
6.27
 + 1.21
7.48
7.30
 + 8.85
16.15
8.39
 - 5.83
2.56
2.42
 + 4.83
7.25
3.68
 - 2.83
0.85
7.49
 - 3.30
4.19
9.93
 - 1.21
8.72
7.61
 - 2.51
5.10
5.89
 - 5.01
0.88
5.30
 + 5.75
11.05
8.90
 + 5.32
14.22
8.71
 - 1.43
7.28


------ Lưu ý: Thông tin bắt đầu từ dòng này sẽ không hiển thị trên trang bản để in của bạn --------

Tìm kiếm Bài Tập Toán

Giải Toán - Trang chính   |   Bài Tập Toán   |   Giải Toán Trên Mạng   |   Game Toán Học